HPV COLLEGE PODPORUJE OČKOVÁNÍ CHLAPCŮ

Od roku 2012 mají 13leté dívky možnost očkování proti HPV (lidskému papilomaviru) hrazeného z veřejných prostředků. Od 1. 1. 2018 mají možnost této primární prevence HPV onemocnění využít také stejně staří chlapci. Lékaři tento krok vítají a slibují si od něj snížení počtu onemocnění, které jsou s HPV infekcí spojeny, a jejichž výskyt celosvětově výrazně narůstá. Zároveň se podle nich jedná o významný krok k ochraně zdraví mužů, protože ti nejsou pouze přenašeči HPV infekce, ale HPV infekce i u nich vede k rozvoji zdraví a život ohrožujících onemocnění. Tématu byla dnes, ve středu 24.1.2018, věnována tisková konference za účasti předních českých lékařů a členů HPV College.

prednasejiciNa tiskové konferenci v lednu 2018 vystoupili zleva MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MUDr. Alena Šebková, MUDr. Vladimír Mulač a prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Skutečnost, že HPV napadá i muže a způsobuje u nich karcinomy a další závažná onemocnění, je veřejností často opomíjena. Mnoho mužů vůbec neví, že se jich HPV problematika také týká. Bohužel se s ní často seznamují až v momentě, kdy je jim některé z HPV onemocnění diagnostikováno. Navíc pro HPV onemocnění, která napadají muže, neexistuje cílený screening (preventivní prohlídky), a je tedy velmi složité odhalit jejich počáteční stádia.

Světová zdravotnická organizace vzrůstající výskyt HPV onemocnění považuje z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Naštěstí máme velmi efektivní nástroje, jak s touto výzvou bojovat. Věda a lékařská péče v České republice jsou na velmi vysoké úrovni a nabízí zcela srovnatelné možnosti ochrany, jaké jsou nabízeny veřejnosti na západ od nás," uvádí ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. „Doporučení očkovat obě pohlaví vydaly mnohé nadnárodní, evropské i české instituce a odborné společnosti. Důvody jsou jednak etické, tj. nabídnout možnost ochrany rovnoprávně ženám i mužům, i epidemiologické – totiž pouze očkování obou pohlaví může přinést kolektivní imunitu a signifikantní snížení HPV asociovaných onemocnění. Česká republika je jedním z prvních států, které tuto možnost svým občanům přináší. Nabízí se nám tak unikátní příležitost do budoucna předcházet mnohým případům zbytečných úmrtí, lidských a rodinných tragédií a snížit výraznou zátěž, kterou HPV onemocnění představují pro pacienty, lékaře i celý zdravotnický systém," dodává ministr zdravotnictví ČR.

Česká společnost vnímá nemoci způsobené HPV infekcí jako čistě ženská onemocnění. Přitom skutečnost je zásadně jiná. HPV College od svého vzniku v roce 2009 soustavně upozorňuje na riziko nákazy a přenosu HPV infekce i rozvoje mnohých onemocnění nejen u žen, ale stejnou měrou i u mužů," uvádí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a mluvčí HPV College. „Fakt, že HPV onemocnění přináší značnou zátěž i mužské populaci jasně dokazuje i skutečnost, že nám do poradny HPV College přichází více dotazů od mužů než od žen. Ženy jsou většinou kvalitně informovány o rizicích a možnostech prevence svým gynekologem, ale muži mnohdy tápou, neví, kam se obrátit a jak dostatečně chránit sebe i partnerku. I z tohoto důvodu HPV College rozvíjí mezioborovou spolupráci s cílem včas informovat všechny pacienty nebo zachytit onemocnění v jejich počátečních stádiích."

HPV infekce u mužů může vést k rozvoji genitálních bradavic, papilomů v oblasti hrtanu nebo závažných nádorů v oblasti análního otvoru, penisu a v oblasti hlavy a krku. Na rozdíl od nejčastějšího zhoubného HPV onemocnění u žen – rakoviny děložního čípku – zde neexistuje žádný účinný screening. Výskyt těchto onemocnění je přitom na vzestupu.

Výskyt genitálních bradavic se podle mezinárodních statistik i dat z českých průzkumů a pracovišť za posledních deset let zvýšil až čtyřnásobně. Výrazný nárůst nastal i ve výskytu análního karcinomu a nádorů v oblasti hlavy a krku. To potvrzuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v pražském Motole: „V posledních zhruba 15 až 20 letech pozorujeme výrazný nárůst počtu orofaryngeálních (mandle, kořen jazyka) nádorů. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, nekuřáků. Tyto nádory vznikají u na základě nákazy infekcí HPV. Zvyšující se podíl HPV pozitivních nádorů hlavy a krku podtrhuje význam rutinního očkování proti HPV. Toto očkování může mít společně s programy na kontrolu tabáku rozhodující roli v prevenci těchto závažných a mnohdy zdraví devastujících nádorů."

Odborníci se shodují, že nejúčinnějším nástrojem ke snížení výskytu závažných onkologických i dalších onemocnění způsobených HPV, je snížit cirkulaci lidského papilomaviru v populaci preventivním očkováním. To potvrzují také fakta: aktuální zhodnocení dopadu očkování proti HPV prokázalo, že v zemích, kde je vysoké pokrytí cílové populace vakcinací, došlo k 90 % snížení výskytu infekce.

„Je jednoznačně prokázána výhodnost očkování dívek a zároveň chlapců, a to nejen z toho důvodu, že muži jsou následně hlavními přenašeči těchto typů infekcí, ale také z důvodu stále rostoucího počtu orofaryngeálních a análních typů rakoviny, které jsou zapříčiněny stejným typem nákazy. Dostupnost nejnovější nonavalentní vakcíny, která pokrývá více než 90 % genitálních HPV infekcí, nám poprvé poskytuje reálnou šanci nejenom snížit, ale také téměř eliminovat některé typy devastujících karcinomů, přinejmenším pro naše děti a děti jejich dětí," uvádí ve svém dopisu pro HPV College prof. Harald zur Hausen, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, kterou získal právě za objev spojitosti infekce HPV s některými typy rakoviny.

Diskusi s prof. Haraldem zur Hausenem inicioval další člen HPV College MUDr. Vladimír Mulač, který se velmi intenzivně angažuje v edukaci o prevenci HPV onemocnění. „Ze zkušenosti svých pacientek i své vlastní vím, jakou zátěž HPV onemocnění představují pro pacienty i jejich lékaře. HPV karcinomy velmi vážně ohrožují a mnohdy bohužel i berou životy mnohých žen a mužů. Ani nezhoubná HPV onemocnění nejsou v žádném případě pouze kosmetické záležitosti, ale vážná onemocnění s devastujícím vlivem na psychiku, partnerské vztahy a sebehodnocení. Velmi často se vracejí a jejich léčba je frustrující. Jedná se přitom o onemocnění, kterým lze účinnou prevencí předcházet. Proto je zcela nezbytné informovat pacienty o rizicích nákazy a možnostech prevence. HPV College v tomto duchu iniciovala Výzvu pro pacienty i lékaře, kterou podepsali zástupci téměř všech lékařských oborů, kteří se s HPV onemocněními ve svých praxích setkávají – kromě gynekologů také dermatovenerologové, praktičtí a dětští lékaři, infektologové, dermatologové, onkologové a Česká lékařská společnost ČLS JEP."

„Do loňského roku bylo očkování proti HPV infekci hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – plně či částečně dle typu vakcíny – pouze kohortě (věkové skupině) 13tiletých dívek. Jsem velmi ráda, že se naší odborné společnosti ve spolupráci s kolegy z České vakcinologické společnosti ČLS JEP podařilo prosadit možnost hrazení i stejné kohortě chlapců," říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů ČLS JEP. „V poslední době se někteří rodiče na základě nových informací o účincích vakcín proti HPV začali ptát, proč je opomíjena ochrana chlapců. Pokud bychom chlapcům tuto možnost nedali a oni později onemocněli, mohli by oprávněně tvrdit, že se na ně v rámci systému prevence zapomnělo. Je důležité, aby lékaři informovali o možnosti očkování a rodiče chlapců i dívek co nejvíce tuto možnost využili. Můžeme tím zabránit zvyšování počtu HPV onemocnění již u mladých lidí. Využití vakcinace, bohužel, někdy brání předsudky, neznalost nebo desinformace o údajné nebezpečnosti HPV vakcíny, které se šíří internetem a veřejným prostorem obecně. Přitom bezpečnost opakovaně potvrzují nadnárodní instituce, Světová zdravotnická organizace i české dozorové orgány. Očkování proti HPV je bezpečné a doporučují jej i odborné společnosti gynekologů, vakcinologů a onkologů."

Od 1. ledna 2018 je v České republice možnost očkovat 13leté chlapce s úplnou či částečnou úhradou v závislosti na výběru vakcíny. Očkování je prováděno v rámci péče praktického lékaře pro děti a dorost, v případě dívek také v rámci péče gynekologické.

Vakcína proti HPV má nejvyšší účinnost při aplikaci před prvním sexuálním stykem. Proto je hrazena 13letým dětem. Nicméně i sexuálně aktivní jedinci si mohou vakcinací výrazně snížit riziko rozvoje některého z HPV onemocnění. Vakcinaci proti HPV gynekologové doporučují i ženám po konizaci.