Vážené kolegyne, kolegovia, drahí priatelia!

Čas plynie nezadržateľným tempom. Pomaly sa blížia chvíle, keď letom zaliata metropola Slovenska privíta pod svojimi krídlami odborníkov v oblasti gynekológie a pôrodníctva. V dňoch 20. – 23. júna 2019 sa v meste na Dunaji, Bratislave, stretnú lekári, pôrodné asistentky a ženské sestry z oboch strán rieky Moravy, aby si vzájomne vymenili najnovšie odborné poznatky a skúsenosti. Rozhodnutie predstaviteľov oboch našich odborných spoločností spred šiestich rokov o obnovení vzájomnej spolupráce a organizovaní týchto spoločných podujatí sa ukázalo ako veľmi správne. Spoločná konferencia, ktorej 6. ročník sa pripravuje v Bratislave, je však len vrcholom rozvoja vzájomnej spolupráce. V oboch našich susedných krajinách sa každoročne organizuje množstvo odborných podujatí a nemožno si nevšimnúť, že čoraz viac slovenských gynekológov o ne prejavuje záujem a navštevuje akcie na západ od rieky Moravy a naopak. A tak je to asi správne, pretože odbornosť a nové medicínske skúsenosti nepoznajú hranice. Ženy, matky aj dievčatá z oboch našich krásnych krajín si zaslúžia tú najkvalitnejšiu a najlepšiu starostlivosť.

Príprava takých veľkých podujatí, ako je spoločná konferencia, kde sa schádza viac ako 1 200 účastníkov z oboch našich krajín a okolitého zahraničia, si vyžaduje obrovské množstvo príprav. Už uprostred leta, krátko po skončení úspešnej V. spoločnej konferencie v Brne, sa zišiel organizačný výbor, aby sa predstavitelia oboch našich odborných spoločností dohodli na základných predstavách o priebehu nesledujúceho podujatia. Vytýčili sa nielen základné odborné okruhy, ktoré by mali byť v centre pozornosti zúčastnených špecialistov a mali by sa riešiť, ale vymodelovala sa základná predstava o organizácii a celom priebehu konferencie. Dohodli sa základné organizačno-technické opatrenia.
Treba priznať, že realizácia týchto cieľov nie je ľahká úloha. Ale dovoľujeme si vás spolu s profesorom Procházkom a celým organizačným výborom ubezpečiť, že urobíme všetko pre to, aby konferencia bola zo všetkých stránok úspešná a jedinečná. Som presvedčený, že odborný program konferencie bude pripravený tak, aby si v ňom našli priestor všetci lekári aj pôrodné asistentky, ambulantní aj klinickí lekári.

Ale, ako to už v živote chodí, nielen vedou a prácou sú ľudia živí, čo sa týka aj zdravotníkov. Súčasťou konferencie bude aj bohatý spoločenský program, ktorý sa budeme snažiť pripraviť tak, aby si v ňom podľa svojich želaní a záľub mohol nájsť priestor každý jej účastník. Dostatok priestoru bude tiež na individuálne či spoločné stretnutia, posedenia s priateľmi spojené s ochutnávkou zlatistého moku z plodov slnečných južných svahov Karpát, na obnovenie a prehĺbenie už existujúcich alebo nadviazanie nových priateľstiev a kontaktov, či už osobných, alebo pracovných.

Milé dámy, vážení páni, dovoľujem si vás v zastúpení organizačného výboru VI. spoločnej konferencie čo najsrdečnejšie pozvať do Bratislavy. Som presvedčený, že všetci, či prídete zo západných Čiech, či z východného Slovenska, nájdeme spoločnú reč, riešenia spoločných odborných problémov, vymeníme si svoje odborné poznatky a skúsenosti a v neposlednom rade prehĺbime osobné aj spoločenské kontakty. Na plánovaný termín tohto veľkolepého spoločného podujatia nedokážeme s istotou zabezpečiť slnečné počasie, ale verím, že i v opačnom prípade sa vám VI. spoločná konferencia v Bratislave hlboko vryje do pamäti a budete na ňu vo všetkých prípadoch s radosťou veľmi dlho spomínať.

prezidenti konferencie:
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
prof. MUDr. Martin Procházka, PhD.

 

Více